Zasady zakupów

 • 1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Niniejszy regulamin zakupu i sprzedaży towarów (zwany dalej – Regulaminem) jest wiążącym dla Stron dokumentem prawnym, który określa prawa, obowiązki i odpowiedzialność Kupującego oraz Sprzedającego w przypadku zakupu towaru przez Kupującego drogą elektroniczną. w sklepie.
  1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia Regulaminu w dowolnym momencie, z uwzględnieniem wymagań określonych aktami prawnymi. Kupujący zostaje o tym poinformowany drogą e-mailową. na stronie sklepu. Gdy kupujący dokonuje zakupów drogą e-mailową w sklepie obowiązuje Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
  1.3. Kup e-mail sklep ma prawo do:
  1.3.1. pełnoletnie osoby fizyczne, czyli osoby, które osiągnęły pełnoletność, a których zdolność do czynności prawnych nie jest ograniczona postanowieniem sądu;
  1.3.2. małoletni w wieku od 14 do 18 lat, wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem przypadków, gdy samodzielnie rozporządzają swoimi dochodami;
  1.3.3. osoby prawne;
  1.3.4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich powyższych osób.
  1.4. Akceptując regulamin, sprzedawca gwarantuje również, że w oparciu o zasady 1.3. pkt, Kupujący ma prawo dokonać zakupu towaru drogą elektroniczną. w sklepie.
  1,5. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą wysłania przez Kupującego wiadomości e-mail po utworzeniu koszyka towarów w Sklepie, określeniu adresu dostawy, wybraniu sposobu płatności i zapoznaniu się z regulaminem Sprzedawcy należy kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie” (patrz punkt 5 „Zamawianie towaru, ceny, sposób płatności, terminy”) .

  2. Ochrona danych osobowych.
  2.1. Zamów towar e-mailem w sklepie Kupujący może:
  2.1.1. rejestrując się pod tym adresem e-mail w sklepie – poprzez wpisanie danych wymaganych podczas rejestracji;
  2.1.2. bez rejestracji w tym e-mailu w sklepie.
  2.2. Kupujący przy składaniu zamówienia 2.1. w sposób przewidziany w klauzuli regulaminu, w odpowiednich polach informacyjnych udostępnionych przez Sprzedawcę należy podać dane osobowe Kupującego niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia towaru: imię, nazwisko, adres dostawy towaru, telefon numer i adres e-mail. adres pocztowy.
  2.3. Akceptując niniejszy regulamin Kupujący wyraża zgodę na to, że 2.2. Dane osobowe Kupującego podane w pkt. będą przetwarzane w związku z elektroniczną sprzedażą towarów i usług. w sklepie, dla celów analizy działalności Sprzedawcy i marketingu bezpośredniego.
  2.4. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w korespondencji elektronicznej Sprzedawcy w celu sprzedaży towarów i usług. sklepu, Kupujący wyraża zgodę również na adres e-mail podany przez Kupującego na adres e-mail i numer telefonu będą przesyłane wiadomości informacyjne niezbędne do realizacji zamówienia towaru.
  2.5. Kupujący rejestruje się drogą e-mailową w sklepie oraz podczas składania zamówienia zobowiązuje się do przechowywania i nieudostępniania nikomu danych logowania.

  3. Prawa i obowiązki Kupującego.
  3.1. Kupujący ma prawo dokonać zakupu towaru drogą elektroniczną. w sklepie niniejszego Regulaminu oraz pozostałych artykułów tej wiadomości e-mail zgodnie z procedurą określoną w informacjach o sklepie.
  3.2. Kupujący ma prawo odmówić zakupu towaru – umowy sprzedaży z e. sklepu, powiadamiając o tym Sprzedawcę w formie pisemnej (e-mailem, podając żądany zwrot produktu i numer jego zamówienia) nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z prawem Republiki Litewskiej umowa nie może zostać anulowana (np. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży artykułów higienicznych – bielizny pościelowej – patrz informacje na stronie internetowej VšĮ „Vartotojų centras” http://www.vartotojucentras .lt/istatymas.php?id=1038, „Specyfikaty zwrotu i wymiany produktów nieżywnościowych” poz. 18.).
  3.3. 3.2 zasad. Kupujący może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w ust. 1 tylko wtedy, gdy produkt nie uległ uszkodzeniu, jego wygląd nie uległ zasadniczym zmianom ani nie był używany.
  3.4. Kupujący zobowiązuje się przyjąć zamówiony towar i zapłacić za niego uzgodnioną cenę.
  3.5. Jeżeli dane podane w formularzu rejestracyjnym Kupującego ulegną zmianie, Kupujący zobowiązany jest je niezwłocznie zaktualizować.
  3.6. Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych logowania osobom trzecim. Jeżeli Kupujący utraci swoje dane do logowania, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji określonych w sekcji „Kontakt”.
  3.7. Kupujący za pomocą poczty elektronicznej sklep, zgadza się z niniejszym Regulaminem kupna i sprzedaży oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania i nienaruszania aktów prawnych Republiki Litewskiej.

  4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy.
  4.1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia Kupującemu wszelkich warunków prawidłowego korzystania z poczty elektronicznej. usług świadczonych przez sklep.
  4.2. Jeśli Kupujący spróbuje zaszkodzić e-mailowi ​​Sprzedającego ze względu na stabilność i bezpieczeństwo pracy sklepu lub naruszy swoje obowiązki, Sprzedawca ma prawo niezwłocznie i bez ostrzeżenia ograniczyć lub zawiesić Kupującemu możliwość korzystania z poczty elektronicznej. sklepu lub, w wyjątkowych przypadkach, anulować rejestrację Kupującego.
  4.3. Sprzedawca zobowiązuje się szanować prawo Kupującego do prywatności w zakresie danych osobowych Kupującego podanych w wiadomości e-mail. w formularzu rejestracyjnym sklepu.
  4.4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar na adres wskazany przez Kupującego.

  5. Zamawianie towaru, ceny, sposób płatności, terminy.
  5.1. e-mail W sklepie Kupujący może dokonywać zakupów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  5.2. Umowa wchodzi w życie z chwilą kliknięcia przez Kupującego przycisku „Potwierdź zamówienie”, a po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdza je – wysyła list potwierdzający na podany przez Kupującego adres e-mail. pocztą
  5.3. Ceny produktów na e-mail w Sklepie oraz w złożonym zamówieniu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  5.4. Kupujący płaci za towar w jeden z następujących sposobów:
  5.4.1. płatność za pomocą poczty elektronicznej bankowość oznacza wpłatę zaliczki na adres e-mail, z którego korzysta Kupujący. system bankowy. Aby móc skorzystać z tej formy płatności, kupujący musi złożyć podpis drogą e-mailową. umowa bankowa z jednym z obsługiwanych banków. Kupujący przesyła pieniądze na adres e-mail. przechowywać rachunek bieżący. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w tym przypadku spoczywa na odpowiednim banku, ponieważ wszystkie transakcje pieniężne odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej banku. w systemie bankowym.
  5.4.2. Płatność przelewem stanowi zaliczkę, gdy Kupujący po wydrukowaniu zamówienia i udaniu się do najbliższej placówki banku przeleje pieniądze na adres e-mail. sklepowe konto bankowe.
  5.5. Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowej zapłaty za towar. Dopiero po otrzymaniu płatności za towar rozpoczyna się tworzenie paczki towarowej i rozpoczyna się obliczanie terminu dostawy towaru.

  6. Dostawa towaru.
  6.1. Kupujący, który w trakcie składania zamówienia wybrał usługę dostawy, zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towaru.
  6.2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru we własnym zakresie. W przypadku, gdy Kupujący nie może samodzielnie odebrać towaru, a towar zostanie dostarczony pod wskazany adres, Kupującemu nie przysługuje prawo do występowania z roszczeniami wobec Sprzedawcy z tytułu dostarczenia towaru niewłaściwemu podmiotowi.
  6.3. Towar dostarczany jest za pośrednictwem Sprzedającego lub jego upoważnionego przedstawiciela (kuriera).
  6.4. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu zgodnie z warunkami określonymi w opisach produktów. Niniejsze warunki mają charakter wstępny i nie mają zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca nie posiada na magazynie żądanego towaru, a Kupujący zostanie poinformowany o braku zamówionego towaru. Jednocześnie Kupujący wyraża zgodę na to, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towaru może ulec opóźnieniu z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym i ustalenia warunków dostawy towaru.
  6,5. We wszystkich przypadkach Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności za naruszenie warunków dostawy towaru, jeżeli towar nie został dostarczony Kupującemu lub został dostarczony z opóźnieniem z winy Kupującego lub z przyczyn niezależnych od Sprzedającego .
  6.6. Kupujący ma obowiązek w każdym przypadku niezwłocznie poinformować sprzedawcę, jeśli paczka została dostarczona w uszkodzonym lub w inny sposób uszkodzonym opakowaniu, jeżeli paczka zawiera niezamówiony towar lub jego niewłaściwą ilość, niekompletny zestaw produktów.
  6.7. We wszystkich przypadkach, jeżeli kupujący zauważy w trakcie dostawy jakiekolwiek uszkodzenia przesyłki, jest on zobowiązany do wskazania uwag w dokumencie dostarczenia przesyłki dostarczonym przez kuriera lub sporządzeniu odrębnego dokumentu dotyczącego tych naruszeń. Kupujący musi tego dokonać w obecności kuriera. Jeżeli takie działania nie zostaną podjęte, Sprzedający zwolniony jest od odpowiedzialności wobec Kupującego za szkody produktu związane z uszkodzeniami opakowania, których Kupujący nie odnotował w dokumencie dostawy kuriera.

  7. Jakość produktu, gwarancje.
  7.1. Każdy e-mail szczegóły dotyczące produktu sprzedawanego w sklepie są zazwyczaj podane w opisie produktu dołączonym do każdego produktu.
  7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za fakt przesłania wiadomości e-mail kolor, kształt lub inne parametry towaru znajdującego się w sklepie mogą nie odpowiadać rzeczywistym rozmiarom, kształtowi i barwie towaru, ze względu na charakterystykę wyświetlacza stosowanego przez Kupującego.
  7.3. Sprzedawca udziela gwarancji jakości, ważnej przez określony czas, na określone rodzaje towarów, której szczegółowy termin i inne warunki wskazane są w opisach tych towarów.
  7.4. Jeżeli sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na określone rodzaje towarów, zastosowanie ma gwarancja przewidziana w odpowiednich aktach prawnych.

  8. Zwrot i wymiana towaru.
  8.1. Wady sprzedanego towaru są usuwane, towary niskiej jakości wymieniane, zwracane zgodnie z zarządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z 2001 roku. 29 czerwca według zamówienia nr. 217 „W sprawie zatwierdzenia zasad zwrotu i wymiany rzeczy” zatwierdzonych przez zasady zwrotu i wymiany rzeczy, z wyjątkiem przypadków, w których umowa nie może zostać anulowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej (kiedy umowa zostaje zawarta umowa sprzedaży artykułów higienicznych – bielizny pościelowej; informacje można znaleźć na stronie internetowej VšĮ „Votojų centras” http 18.) We wszystkich przypadkach pieniądze za zwrócony towar przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy płatnika.
  8.2. Aby zwrócić towar(y) zgodnie z Zasadą 8.1. pkt, Kupujący może to zrobić w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia towaru Kupującemu, informując o tym Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji podanych w dziale kontakt, podając nazwę zwracanego produktu, zamówienie numer i powód zwrotu.
  8.3. Zwracając towar kupującemu konieczne jest spełnienie następujących warunków:
  8.3.1. zwracany towar musi znajdować się w oryginalnym, schludnym opakowaniu;
  8.3.2. produkt musi być w stanie nieuszkodzonym przez Kupującego;
  8.3.3. produkt musi być nieużywany, nie tracący swojego wyglądu jako produktu (etykieta nienaruszona, folia ochronna nie oderwana itp.) (klauzula ta nie ma zastosowania w przypadku zwrotu wadliwego produktu);
  8.3.4. zwracany produkt musi mieć taką samą konfigurację, w jakiej otrzymał go Kupujący;
  8.3.5. przy zwrocie produktu konieczne jest przedstawienie dokumentu jego zakupu.
  8.4. Sprzedający ma prawo nie przyjąć towaru zwróconego przez Kupującego, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do punktu 8.3. tryb zwrotu towaru określa art.
  8,5. Zwracając niewłaściwy produkt i/lub produkt niskiej jakości, Sprzedawca zobowiązuje się przyjąć takie produkty i zastąpić je podobnymi, odpowiednimi produktami.
  8.6. W przypadku, gdy Sprzedający nie posiada towaru nadającego się do wymiany, zapłacona kwota zostanie Kupującemu zwrócona, bez kosztów dostawy.

  9. Odpowiedzialność kupującego i sprzedającego.
  9.1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez Kupującego danych osobowych. Jeżeli Kupujący nie poda w formularzu rejestracyjnym dokładnych danych osobowych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego skutki i nabywa prawo do żądania naprawienia bezpośrednich strat poniesionych przez Kupującego.
  9.2. Kupujący jest odpowiedzialny za działania wykonane przy użyciu tej wiadomości e-mail. w sklepie.
  9.3. Po dokonaniu rejestracji Kupujący zobowiązany jest do przekazania swoich danych logowania podmiotom trzecim. Jeśli e-mail z usług świadczonych przez sklep korzysta osoba trzecia połączona z e. sklepu przy użyciu danych logowania Kupującego, Sprzedawca uważa tę osobę za Kupującego.
  9.4. Sprzedawca zwolniony jest od wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy powstaną straty na skutek nie zapoznania się przez Kupującego z zaleceniami Sprzedającego i obowiązkami Kupującego z niniejszym Regulaminem, mimo że miał taką możliwość.
  9,5. Jeżeli adres e-mail Sprzedawcy w sklepie znajdują się linki do adresów e-mail innych firm, instytucji, organizacji lub osób fizycznych. internetowych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje i działalność w nich prowadzoną, nie nadzoruje i nie kontroluje tych stron internetowych oraz nie reprezentuje tych firm i osób.
  9.6. W przypadku wystąpienia szkody Strona winna rekompensuje drugiej Stronie straty bezpośrednie.

  10. Marketing i informacja.
  10.1. Sprzedawca może według własnego uznania zainicjować wysyłkę wiadomości e-mail. różne promocje w sklepie.
  10.2. Sprzedający ma prawo jednostronnie, bez odrębnego powiadomienia, zmienić warunki akcji, a także je umorzyć. Wszelkie zmiany lub unieważnienia warunków akcji obowiązują wyłącznie w przyszłości, tj. od chwili ich wykonania.
  10.3. Wszelkie wiadomości Sprzedający wysyła za pomocą środków komunikacji wskazanych w formularzu rejestracyjnym Kupującego.
  10.4. Wszelkie wiadomości i pytania Kupujący przesyła na adres e-mail Sprzedawcy. telefonicznie i e-mailem podanym w zakładce „Kontakty” sklepu. adresy e-mail.
  10,5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Kupującego przesłanych wiadomości informacyjnych lub potwierdzających na skutek zakłóceń w połączeniu internetowym, w sieciach dostawców usług poczty elektronicznej.

  11. Postanowienia końcowe.
  11.1. Niniejsze zasady zakupu i sprzedaży towarów sporządzone są zgodnie z przepisami prawa i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
  11.2. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, spory rozstrzyga się w trybie określonym przez prawo Republiki Litewskiej.