Pirkuma nosacījumi

 • 1. Vispārīgie noteikumi.
  1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces pa e-pastu. veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu. veikala mājaslapā. Kad pircējs iepērkas pa e-pastu veikals piemēro pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošos Noteikumus.
  1.3. Pērciet e-pastu veikalam ir tiesības:
  1.3.1. darbspējīgas fiziskas personas, t.i., pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;
  1.3.2. nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
  1.3.3. juridiskas personas;
  1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.
  1.4. Apstiprinot noteikumus, pārdevējs arī garantē, ka, pamatojoties uz noteikumu 1.3. punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs nosūtījis e-pastu pēc preču groza izveidošanas veikalā, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar Pārdevēja noteikumiem, nospiediet pogu "Apstiprināt pasūtījumu" (skat. 5. punktu "Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi") .

  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Preču pasūtīšana pa e-pastu veikalā Pircējs var:
  2.1.1. reģistrējoties šajā e-pastā veikalā - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;
  2.1.2. nereģistrējoties šajā e-pastā veikalā.
  2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. noteikumu punktā paredzētajos veidos attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda preces pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, telefons. numuru un e-pasta adresi. pasta adrese.
  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. Punktā norādītie Pircēja personas dati tiktu apstrādāti preču un pakalpojumu elektroniskajā pārdošanā. veikalā, Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.
  2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja e-pastā preču un pakalpojumu pārdošanai. veikalā, Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītais e-pasts uz e-pasta adresi un tālruņa numuru tiks nosūtītas informatīvas ziņas, kas nepieciešamas preču pasūtījuma izpildei.
  2.5. Pircējs, reģistrējoties pa e-pastu veikalā un pasūtot preces, apņemas glabāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus.

  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. šo Noteikumu un citu šī e-pasta pantu veikalā veikala informācijas sadaļās noteiktajā kārtībā.
  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces pirkšanas - pārdošanas līguma ar e. veikalā, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, norādot vēlamo preces atgriešanu un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar atcelt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (piem., kad tiek noslēgts līgums par higiēnas preču - gultas veļas - pārdošanu, skatiet informāciju VšĮ "Vartotojų centras" mājaslapā http://www.vartotojucentras .lt/istatymas.php?id=1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un maiņas īpatnības" 18. punkts.).
  3.3. Noteikumu 3.2. 1. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī tā nav lietota.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.
  3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
  3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.
  3.7. Pircējs, izmantojot e-pastu veikalu, piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus nosacījumus, lai pircējs pareizi izmantotu e-pastu. veikala sniegtie pakalpojumi.
  4.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt Pārdevēja e-pastu veikala darba stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot e-pastu. veikalā vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta e-pastā. veikala reģistrācijas veidlapā.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

  5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi.
  5.1. e-pasts Veikalā Pircējs var iegādāties 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
  5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu", un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu. pa pastu
  5.3. Preču cenas uz e-pastu veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādīti eiro, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:
  5.4.1. apmaksa izmantojot e-pastu banka nozīmē priekšapmaksu, izmantojot Pircēja izmantoto e-pasta adresi. banku sistēma. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, pircējam ir jāparakstās pa e-pastu. bankas līgums ar kādu no apkalpotajām bankām. Pircējs pārskaita naudu uz e-pastu. veikala norēķinu konts. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek caur bankas e-pastu. banku sistēmā.
  5.4.2. Apmaksa ar pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma izdrukāšanas un došanās uz tuvāko bankas filiāli pārskaita naudu uz e-pastu. veikala bankas konts.
  5.5. Pircējs apņemas samaksāt par preci nekavējoties. Tikai pēc preču apmaksas saņemšanas sākas preču pakas formēšana un preču piegādes termiņa aprēķināšana.

  6. Preču piegāde.
  6.1. Pircējs, kurš pasūtījuma veikšanas laikā ir izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
  6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, un preces tiek piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.
  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgās preces un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preces piegādes noteikumus.
  6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. .
  6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē pārdevējs, ja iepakojums tiek piegādāts bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja iepakojumā ir nepasūtītas preces vai nepareizs to daudzums, nepilnīga preces komplektācija.
  6.7. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana pakas bojājumus, viņam ir jānorāda komentāri kurjera sniegtajā pakas piegādes dokumentā vai jāsastāda atsevišķs dokuments par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiek veiktas, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav atzīmējis kurjera piegādes dokumentā.

  7. Preču kvalitāte, garantijas.
  7.1. Katrs e-pasts veikalā nopērkamās preces rekvizīti kopumā ir norādīti katrai precei pievienotajā preces aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-pasts veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.
  7.3. Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem sniedz noteiktu laiku derīgu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
  7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

  8. Preču atgriešana un apmaiņa.
  8.1. Pārdotās preces defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces nomainītas, atdotas saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001.gada rīkojumu. 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217 "Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu", kas apstiprināti ar priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar atcelt saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem (kad līgums tiek noslēgts par higiēnas preču - gultas veļas pārdošanu; informāciju skatīt VšĮ "Vartotojų centras" mājaslapā http 18.) Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.
  8.2. Lai atgrieztu preci(-es), pamatojoties uz Noteikumu 8.1. punktā, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes Pircējam dienas, informējot Pārdevēju pa kontaktu sadaļā norādītajiem saziņas līdzekļiem, norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījumu. numurs un atgriešanas iemesls.
  8.3. Atgriežot preces pircējam, ir jāievēro šādi nosacījumi:
  8.3.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, glītā iepakojumā;
  8.3.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;
  8.3.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu preces izskatu (etiķete neskarta, aizsargplēve nenorauta u.c.) (šis punkts neattiecas uz preces ar trūkumiem atgriešanu);
  8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
  8.3.5. atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3. pantā noteikta preču atgriešanas kārtība.
  8.5. Atgriežot nepareizu un/vai nekvalitatīvu preci, Pārdevējs apņemas šādas preces pieņemt atpakaļ un aizstāt ar līdzīgām piemērotām precēm.
  8.6. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav nomaiņai piemērotu preču, Pircējam tiek atgriezta samaksātā summa, neieskaitot piegādes izmaksas.

  9. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības prasīt atlīdzību par Pircējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-pastu. veikalā.
  9.3. Pircējs pēc reģistrācijas ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e-pasts veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir saistīta ar e. veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
  9.5. Ja Pārdevēja e-pasts veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pasta adresēm. tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju vai tajās veiktajām darbībām, neuzrauga un nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var nosūtīt e-pastu. dažādas akcijas veikalā.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos dzēst. Jebkuras akciju noteikumu un nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai turpmāk, t.i. no to izpildes brīža.
  10.3. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.
  10.4. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-pastu. pa tālruni un e-pastu, kas norādīts veikala sadaļā "Kontakti". e-pasta adreses.
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pircējs nesaņem nosūtītos informatīvos vai apstiprinošos ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.

  11. Nobeiguma noteikumi.
  11.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.
  11.2. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.